Mikołaj Badziąg

Obszary doradztwa

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne reguluje wiele aspektów życia codziennego, a jego normy mają zastosowanie w sytuacji braku porozumienia w rodzinie. Sprawom tym najczęściej towarzyszy wiele emocji, dlatego koncentrujemy się na indywidualnym podejściu do klienta i wysłuchaniu jego potrzeb. Jesteśmy świadomi, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest bardzo ważna i w tych sprawach odgrywa podwójną rolę. Naszym celem jest zarówno czuwanie nad interesem prawnym klienta, jak i wsparcie emocjonalne.

Prowadząc sprawy rodzinne w pierwszej kolejności staramy się doprowadzić do porozumienia stron. Dopiero jeśli polubowne rozwiązanie konfliktu nie jest możliwe, podejmujemy działania prowadzące do zainicjowania postępowania przed Sądem.

W swej praktyce zajmujemy się:

 • prowadzeniem spraw rozwodowych oraz dotyczących separacji
 • prowadzeniem spraw dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz ustalenia miejsca pobytu ich pobytu
 • uczestniczeniem w rozmowach mających na celu wypracowanie porozumienia stron
 • doradzaniem i reprezentowaniem w sprawach o alimenty
 • udzielaniem pomocy prawnej w zakresie porwań rodzicielskich
 • prowadzeniem spraw związanych z podziałem majątku wspólnego
 • reprezentowaniem w sprawach dotyczących ustalenie i zaprzeczenie rodzicielstwa, o adopcję oraz o ustanowieniu opieki i pieczy zastępczej

Posiadamy rozległe doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów w języku polskim oraz angielskim. Współpracując bezpośrednio z opiekunami umów, dbamy o zabezpieczenie interesów klienta (m.in. ograniczenie odpowiedzialności, możliwość wypowiedzenia, kary umowne oraz wybór prawa i sądu).

Braliśmy udział, a także wspieraliśmy naszą wiedzą negocjacje różnych kontraktów m.in. negocjowaliśmy kontrakty dostawy, sprzedaży, o roboty budowlane, leasingu, umowy wdrożeniowe, najmy, finansowania oraz zabezpieczenia, a także wiele innych. 

Dbamy o poczucie spokoju i bezpieczeństwa naszych klientów poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu osobistego, telefonicznego oraz e-mail. 

Mówimy i piszemy w sposób czytelny oraz rozumiemy biznes naszych klientów, aktywnie uczestniczymy w negocjacjach proponując przemyślane rozwiązania prawne oraz biznesowe. Jesteśmy dostępni dla naszych klientów i terminowo wywiązujemy się z naszych obowiązków.

Nadto w zakresie umów stricte gospodarczych przygotowujemy na prośbę naszych klientów umowy spółek oraz umowy o współpracy.

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu rejestracji znaków towarowych w Polsce ale również w Unii Europejskiej, a także zastępowaniem klientów w sprawach toczących się przed rzecznikiem patentowym oraz w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji przed organami administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzamy również skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

Kancelaria  świadczy profesjonalne usługi na rzecz “firm” (działalności gospodarczych) - spółek - cywilnej oraz handlowych. Począwszy od procedury rejestracyjnej, poprzez przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników czy też walnych zgromadzeń aż po procedurę związaną z likwidacją czy upadłością spółek.

Kancelaria  świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy w szczególności:

 • sporządzania jak również opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji i  pozostałej dokumentacji z zakresu prawa pracy,
 • pomocy w negocjacjach na linii przedsiębiorca – związki zawodowe, rada pracownicza, 
 • dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy,
 • nawiązania, zmiany i zakończenia stosunku pracy – pomoc w wyborze właściwej formy zatrudnienia, zakończenia stosunku pracy.

A także z zakresu ubezpieczeń społecznych takich jak: 

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS,
 • podważania zasadności wypłaty zasiłku chorobowego,
 • odmowy przyznania bądź odebranie prawa do renty inwalidzkiej, rodzinnej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji lekarzy orzeczników.

Obszar prawa autorskiego stanowi najbardziej prężnie rozwijającą się dziedzinę prawa, dlatego też kancelaria oferuje swoje doświadczenie w sprawach takich jak: 

-zwalczania nieuczciwej konkurencji,

- ochrony wizerunku,

-  dochodzenia należności z tytułu posiadanych praw autorskich, m.in. wynagrodzenia, a także odszkodowań za ich naruszenie,

- czy tworzenia i weryfikowania wszelkich umów związanych z przenoszeniem praw autorskich oraz umów licencyjnych.

Postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa zostały dokładnie opisane tutaj.

Nadto Kancelaria świadczy doradztwo prawne również z innych dziedzin prawa kanonicznego, m.in. prawa karnego kanonicznego, prawa sakramentów i wiele innych. 

Jeżeli jesteś zainteresowany konkretną sprawą skontaktuj się z Kancelarią.

Kancelaria zajmuje się zagadnieniami z zakresu spraw na rzecz osób, których dobra osobiste zostały naruszone ale również na rzecz osób, którym zarzuca się dopuszczenia takiego czynu. 

Warto wskazać, iż sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych są bardzo złożone, wobec czego kluczowe jest prowadzenie sprawy przez wykwalifikowanego w tej dziedzinie prawnika. 

Kancelaria działając w zakresie prawa gospodarczego oferuje  m.in poraday prawne dla podmitów gospodarczych, kompleksową obsługę na etapie postępowań na poziomie wszystkich instancji. Kancelaria oferuje nie tylko stałą współpracę ale również pomoc w nagłych przypadkach. 

Dzięki biegłemu posługiwaniu się pracowników Kancelarii w języku angielskim jesteśmy w stanie udzielić pomocy przedsiębiorcą zagranicznym. 

Kancelaria prowadzi liczne postępowania przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym w związku ze sporami dotyczącymi usług finansowych. 

 

Od wielu lat prawnicy Kancelarii specjalizują się w powództwach przeciwko bankom, w szczególności dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu są w stanie przewidzieć każdy ruch Banku i w odpowiedni sposób zareagować na ich działanie.  Odnoszą ogromne sukcesy w tej dziedzinie, dzięki temu też setki Klientów kancelarii nie muszą się obecnie martwić o spłatę kolejnych raty kredytu.

 

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną we wszystkich postępowaniach przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej oraz organami ścigania, w tym także zastępstwa procesowe w sprawach. 

Kancelaria równie prężnie i z dużym zaangażowaniem prowadzi sprawy przed sądami arbitrażowymi.

Klient, który jest reprezentowany przez naszą Kancelarię w szczegółowy sposób jest zapoznawany z wszystkimi niuansami danego postępowania. Na spotkaniach, przedstawiane są wszelkie możliwe scenariusze, według których może potoczyć się dana sprawa oraz jakie czynności zostaną podjęte w następnym kroku. 

Do każdego klienta stosujemy indywidualne podejście, od pierwszego spotkania staramy się sprostać wskazanym wymaganiom i zaoferować jak najlepsze możliwe rozwiązanie. Zawsze bierzemy pod uwagę, każde zastrzeżenie klienta i słuchamy uważnie jego oczekiwań. 

Staramy się również, jeżeli stan faktyczny sprawy na to pozwala,  proponować polubowne rozwiązanie sporu.

 1. Zdarzyła Ci się nieprzyjemna sytuacja, przez którą utraciłeś swoje kryptowaluty?
 2. Nie wiesz co zrobić w takiej sytuacji - nie wiesz jakie kroki prawne powinieneś podjąć? 
 3. Niczym się nie martw i zaufaj Kancelarii z wieloletnim doświadczeniem. Napisz do Nas, opisz jak doszło do utraty Twoich środków, a także wskaż jak najwięcej szczegółów oraz zbierz i zabezpiecz wszelkie dowody. 
 4. Prawnik po przyjęciu Twojego zgłoszenia skontaktuje się z Tobą i zaprosi na spotkanie do siedziby Kancelarii, celem omówienia strategii – w jaki sposób odzyskać Twoje skradzione środki.

Jednym z głównych obszarów praktyki kancelarii jest prawo rzeczowe, które stanowi dział prawa cywilnego, regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa do posiadania. Niejednokrotnie są to bardzo skomplikowane kwestie, które wymagają fachowej pomocy. Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego wymaga od pełnomocnika niezwykłej delikatności i szczególnego podejścia, gdyż śmierć bliskiej osoby jest bardzo trudnym okresem w życiu każdego człowieka. Kancelaria oferuje swoje doradztwo w rozwiązywaniu problemów dotyczących przyszłego spadku i dziedziczenia, dbając jednocześnie o sferę emocjonalną Klienta

Kancelaria specjalizuje się również w prawie medycznym, oferując pomoc na wysokim poziomie nie tylko pacjentom ale również osobami wykonującymi zawód lekarza.  

 

Kancelaria prowadzi różnego rodzaju sprawy związane z prawem medycznym,  w szczególności: 

 • prawami pacjenta,

- obrotem wyrobów medycznych,

- sprawami o błąd medyczny, 

- sprawami o odszkodowanie.

Reprezentacja kościelnych osób prawnych na kanwie prawa polskiego (świeckiego), jak również prawa kanonicznego. 

Sporządzanie pism procesowych, sporządzanie umów, a także przygotowywanie innych dokumentów wymaganych przez prawo kanoniczne celem uzyskania zgody kompetentnej władzy kościelnej przez osobę piastującą określoną funkcję. 

Sporządzanie opinii prawnych w oparciu o orzecznictwo i doktrynę prawa polskiego oraz kanonicznego.

bądzmy w kontakcie

Masz pytanie?
Skontaktuj się ze mną!